Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nihon Sport Nederland B.V., hierna te noemen “Nihon”, gevestigd en kantoorhoudende te Helmond.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Nihon uitgebrachte offertes/aanbiedingen en aangegane overeenkomsten tot het verkopen en (af)leveren door Nihon van producten aan een derde ( hierna ”de contractpartij”), indien en voor zover van deze voorwaarden niet expliciet middels een schriftelijke overeenkomst is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele door de contractpartij gehanteerde (eigen) algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Offertes/aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

1. Alle offertes/aanbiedingen van Nihon zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders staat aangegeven in de betreffende offerte/aanbieding. Een offerte/aanbieding van Nihon heeft een geldigheidsduur van één (1) maand na datum/dagtekening van de aanbieding/offerte tenzij expliciet anders staat aangegeven in de betreffende offerte/aanbieding. De inhoud, opgaven, prijslijsten en specificaties die voorkomen in folders, brochures, websites en ander reclame materiaal zijn onder voorbehoud (geleverde producten kunnen hiervan een geringe afwijking vertonen).

2. Overeenstemming inzake de verkoop/levering van de producten van Nihon komt tot stand door het plaatsen van een mondelinge (telefonische) of schriftelijke bestelling of aanvrage door de contractpartij bij Nihon en de aanvaarding hiervan door Nihon. De contractpartij aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvrage, deze algemene voorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaardt door Nihon, na schriftelijke bevestiging door Nihon of doordat Nihon met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt. Een op deze wijze door Nihon bevestigde aanvrage of bestelling, wordt in deze algemene voorwaarden een “overeenkomst” genoemd.

3. Indien de aanvaarding door de contractpartij afwijkt van de offerte/aanbieding van Nihon, is Nihon daaraan niet gebonden, ook niet als het een afwijking op ondergeschikte punten betreft. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij Nihon anders bericht.

4. Opgaven, specificaties, tekeningen e.d. betrekking hebbende op een offerte/aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze offerte/aanbieding en zijn en blijven eigendom van Nihon. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nihon nimmer worden gekopieerd, aan derden getoond en/of afgegeven, bekend gemaakt en/of gebruikt te worden en dienen op verzoek van Nihon terstond te worden teruggegeven.

5. De aanbiedingen/prijzen gelden niet als vanzelfsprekend ook voor nabestellingen. Een samengestelde prijsopgave, verplicht Nihon niet tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3 – Prijzen en hoeveelheden.

1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk in een overeenkomst is overeengekomen, zijn de prijzen van Nihon af magazijn in Euro’s, inclusief emballage en exclusief BTW en verzendkosten.

Verzendkosten worden apart in rekening gebracht afhankelijk van de in de overeenkomst gemaakte keuze voor de wijze van levering.

2. Tenzij schriftelijk in een overeenkomst is overeengekomen dat het om vaste prijzen gaat, kunnen alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van bijvoorbeeld een verhoging van materiaal/grondstof prijzen (waaronder katoen), vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane, in- of uitvoerkosten/rechten, omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen ten gevolge van koerswijzigingen, aan de contractpartij worden doorberekend. Ingeval van een dergelijke doorberekening, is de contractpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden binnen tien (10) dagen nadat de prijsverhoging bekend is gemaakt. Indien de contractpartij niet van dit recht gebruik maakt, wordt hij/zij geacht met de prijsverhoging in te stemmen.

3. Nihon heeft het recht te bepalen dat sommige producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 4 – Betaling.

1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk in een overeenkomst is overeengekomen, verstuurt Nihon haar facturen gelijktijdig met of direct na levering van de desbetreffende producten en dient betaling uiterlijk plaats te vinden binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum op de door Nihon in de factuur aangegeven wijze. De betalingstermijn is een fatale termijn; bij niet tijdige betaling is de contractpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim. Als dag van betaling geldt de boekdatum van de bijschrijving op het bankrekeningnummer van Nihon.

2. Indien de contractpartij binnen uiterlijk vijf (5) dagen na factuurdatum, geen aanmerking heeft gemaakt op de factuur wordt de berekende prijs geacht te zijn goedgekeurd. Bezwaren tegen de hoogte van het berekende bedrag, schorten de betalingsverplichting van het niet-betwiste deel niet op.

3. Bij niet-tijdige betaling van een factuur door de contractpartij is Nihon gerechtigd aan de contractpartij vanaf het tijdstip van opeisbaarheid een vertragingsrente te berekenen per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. De hoogte van dit rentepercentage per maand is gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2,5 procent. Deze rente wordt berekend over het totale openstaand bedrag vermeerderd met B.T.W.

4. Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, is Nihon in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand. Over de vordering tot € 2.500,00 15,0% over het meerdere tot € 5.000,00 10,0% over het meerdere tot € 10.000,00 5,0% over het meerdere tot € 200.000,00 1,0% over het meerdere tot € 1.000.000,00 0,5%. Verder geldt er een minimumbedrag van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00.
Indien Nihon aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijke en noodzakelijk waren, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

5. De contractpartij mag een schuld uit een overeenkomst met Nihon niet met enige vordering op Nihon verrekenen. Betalingen dienen door de contractpartij te worden voldaan zonder recht op inhouding en/of aftrek uit welke hoofde dan ook.

6. Nihon behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen waarbij de nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Bij gebreke van een afdoende zekerheidstelling/vooruitbetaling binnen de gestelde termijn, is Nihon gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de lopende overeenkomsten (al dan niet deels) te beëindigen.

7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de contractpartij is de vordering van Nihon direct opeisbaar.

8. Bij niet-tijdige betaling door de contractpartij of indien de contractpartij anderszins toerekenbaar tekortschiet jegens Nihon, waaronder wordt verstaan het na een aanmaning in gebreke blijven met het afnemen van de door de contractpartij gekochte producten, heeft Nihon onder meer het recht de desbetreffende overeenkomst en/of alle overige met de contractpartij lopende overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en/of (een deel daarvan) op te schorten. Tevens heeft Nihon het recht de contractpartij een boete van 35 % van de gehele order – voor zover deze nog niet is gefactureerd – in rekening te brengen, onverminderd het recht van Nihon in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 – (Af)levering van producten door Nihon.

1.De wijze van (af-)levering wordt conform de Incoterms 2010 bepaald in de betreffende overeenkomst. Zo niet, dan geldt als gekozen wijze van (af-)levering: EXW Helmond (Incoterms 2010 “af magazijn Nihon”).

2.Indien Nihon de producten niet kan afleveren door toedoen van de contractpartij, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de contractpartij en is Nihon gerechtigd de producten voor rekening en risico van de contractpartij op te (laten) slaan en onverwijld betaling van de contractpartij te vorderen.

3.Vanaf het moment van (af)levering zijn de producten voor risico van de contractpartij.

4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk in een overeenkomst is overeengekomen, is Nihon gerechtigd in gedeelten te leveren.

Artikel 6 – Levertijd.

1.Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde periode, waarbinnen de producten moeten worden (af)geleverd.

2.Nihon zal er naar streven de (af)levering of uitvoering te doen geschieden binnen de afgesproken levertijd(en), doch overschrijding daarvan geeft de contractpartij geen recht op schadevergoeding noch  op, annulering van een overeenkomst. Een opgegeven levertijd is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de contractpartij Nihon schriftelijk in gebreke te stellen.

3.Bij vertraging in de (af)levering of uitvoering van een overeenkomst, welke is ontstaan door toedoen van de contractpartij, of welke krachtens de wet of anderszins voor diens rekening komt, heeft Nihon het recht een deel van de totaal overeengekomen prijs te factureren op de overeengekomen afleveringsdatum naar rato van het afgeleverde gedeelte, vermeerderd met alle gemaakte extra kosten.

De in artikel 4 genoemde betalingstermijn is alsdan van toepassing.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud.

1. Nihon is en blijft eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs geheel is voldaan.

2. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de contractpartij derhalve verboden de betreffende producten, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, in consignatie, op zicht of in pand te geven, of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen.

3. Indien de contractpartij enige verplichting uit een overeenkomst met Nihon niet of niet geheel nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of ontbinding van de contractpartij, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Nihon zonder enige ingebrekestelling of sommatie gerechtigd de door haar afgeleverde producten onder de betreffende overeenkomst terug te (laten) nemen, waar die zich ook bevinden. Daartoe gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten van verpakking een mogelijk vereiste vernietiging, zijn voor rekening van de contractpartij onverminderd het recht van Nihon volledige schadevergoeding te vorderen.

4. De contractpartij zal iedere derde die op de producten, ten aanzien waarvan een eigendoms- voorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder in haar surseance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement, terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan Nihon, dat Nihon de eigenaar is van die producten.

Artikel 8 – Klachten.

1. Geconstateerde kwantiteitsverschillen dienen binnen vijf (5) dagen na aflevering van de producten aan Nihon schriftelijk te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de juistheid van de op de vrachtbrief of de verzendbon vermelde aantallen vaststaat. Eventuele klachten over de kwaliteit van de producten moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na aflevering van de producten, schriftelijk bij Nihon zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van aard en grond van de klachten. Klachten over kwaliteit kunnen alleen betrekking hebben op het al dan niet overeenstemmen van de geleverde producten met hetgeen in de overeenkomst is overeengekomen of het al dan niet voldoen aan de eisen die in het normale handelsverkeer gelden. Nihon heeft het recht klachten van de contractpartij in ieder geval af te wijzen indien het naar haar mening betreft geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerkingen e.d. Na verloop van voormelde termijn wordt de contractpartij geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de contractpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

3. Indien de klachten niet zichtbare of anderszins niet waarneembare (verborgen) gebreken betreffen, dienen deze binnen acht (8) dagen nadat de contractpartij het gebrek heeft ontdekt, dan wel, indien dit een eerdere datum betreft, had kunnen ontdekken, aan Nihon schriftelijk gemeld te worden.

4. Voor zover niet anders bepaald, vervallen alle rechtsvorderingen van de contractpartij op Nihon evenwel immer zes (6) maanden na aflevering van de producten.

5. Klachten kunnen slechts geldend gemaakt worden ten aanzien van producten die zich nog in de staat bevinden waarin ze zijn geleverd (= niet gedragen/gebruikt, schoon en voorzien van labels en in de originele verpakking), behalve indien de klachten verborgen gebreken betreffen.

Artikel 9 – Garantie.

1. Nihon verstrekt geen garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden van de producten en omtrent exclusiviteit, tenzij deze:

a. door Nihon schriftelijk zijn bevestigd, dan wel
b. door middel van labels, etiketten of anderszins op de producten zijn aangeduid als bijvoorbeeld krimpvrij, wasecht e.d.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, garandeert Nihon dat de producten een gebruiksduur hebben van zes (6) maanden na levering door Nihon aan contractpartij.

Indien blijkt dat de producten binnen deze garantie periode gebreken vertonen die niet te wijten zijn aan: normale slijtage; omstandigheden die van buiten af komen; wijziging van de producten; onoordeelkundig/abnormaal gebruik; en/of het niet opvolgen van Nihon’s instructies (onder andere: reinigingvoorschriften), kan de contractpartij deze producten aan Nihon terugzenden met daarbij een volledig ingevuld gemotiveerd klachtenformulier. In dat geval zal Nihon eerst de geconstateerde gebreken beoordelen en de oorzaak vaststellen. Indien Nihon constateert dat deze gebreken binnen haar garantie vallen, zal zij zorgdragen voor kosteloos – naar keuze van Nihon – herstel of vervanging. Alleen in geval de gebreken binnen de garantie vallen, zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van Nihon, retourzendingen toegestaan. Overige retourzendingen zijn voor rekening van de contractpartij, evenals de opslagkosten.

De gespecificeerde opgave van de retourzending door Nihon is in dat geval bindend voor de contractpartij behoudens deugdelijk tegenbewijs. De contractpartij is aansprakelijk voor schade, ontstaan door onzorgvuldige verpakking en/of verzending van de producten dan wel door gebrekkige of ontbrekende verzekering van de te retourneren producten.

3. In geval de gebreken binnen haar garantie vallen, maar naar mening van Nihon herstel of vervanging geen optie is, zal Nihon de contractpartij schadeloos stellen in geld. Dit bedrag zal in geen geval de waarde van het geleverde overtreffen.

4. Garantieaanspraken zijn in ieder geval uitgesloten indien de contractpartij niet binnen de in artikel 8 genoemden termijnen haar klachten over (beweerdelijke) gebreken schriftelijk en gemotiveerd bij Nihon heeft gemeld.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid.

1. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Nihon, is Nihon nimmer aansprakelijk voor enig verlies, directe en/of indirecte schade en/of kosten van wat voor aard en hoe dan veroorzaakt, met inbegrip van schade veroorzaakt door het verlies van tijd, geld of goodwill, die op enigerlei wijze voortvloeit uit (het gebruik van) de producten. De aansprakelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van de garantie verplichtingen onder Artikel 9.

2. Aansprakelijkheid voor indirecte/gevolg schade/kosten is, ongeacht de oorzaak, altijd uitgesloten.

3. In geval enige bepaling van dit Artikel 10 om welke reden dan ook ongeldig blijkt te zijn en Nihon aansprakelijk is voor verlies en/of schade/kosten die anders zou zijn uitgesloten zal deze aansprakelijkheid nooit het factuurbedrag voor de (beweerdelijk) gebrekkige producten onder de desbetreffende order dan wel een totaalbedrag van € 5.000,= overschrijden, afhankelijk van welk bedrag het laagst is.

4. In geval van verhindering tot uitvoering van een overeenkomst door Nihon ten gevolge van overmacht, is Nihon onder meer gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst voor maximaal zestig (60) dagen op te schorten. Gedurende de opschortingsperiode is Nihon gerechtigd te wachten met het kenbaar maken van haar keuze voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Van overmacht bij Nihon is in ieder geval sprake bij staking, uitsluiting, brand, gebrek aan hulpmiddelen, grondstoffen, halffabricaten (onder meer als gevolg van vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers) dan wel arbeidskrachten (onder meer als gevolg van ziekte), dit alles bij Nihon of haar toeleveranciers, belemmeringen in het verkeer, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, transportstoornissen en voorts in het algemeen alle overige oorzaken, gebeurtenissen en omstandigheden, die buiten de controle of zeggenschap van Nihon vallen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten.

1. Het auteursrecht, modellenrecht en in het algemeen gesproken alle intellectuele eigendom rustend op de producten en mogelijk op de daarop afgebeelde characters, (in-)tekeningen, afbeeldingen, labels,
patronen, dessins, merken, logo’s etc. alsmede op de modificaties daarvan, zijn en blijven eigendom van Nihon of van een door Nihon aangewezen derde. Het is contractpartij niet toegestaan – ook niet voor eigen gebruik – om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nihon de producten of de mogelijk daarop afgebeelde characters, (in-)tekeningen, afbeeldingen, labels, patronen, dessins, merken, logo’s etc. alsmede de modificaties daarvan te kopiëren en/of meerdere exemplaren daarvan te (laten) vervaardigen door anderen dan Nihon. Het is contractpartij ook niet toegestaan zonder de hiervoor genoemde toestemming van Nihon op basis van de producten, andere combinaties toe te passen, dan wel wijzigingen in de ontwerpen en/of het label aan te brengen.

2. Tenzij expliciet anders in de overeenkomst schriftelijk overeengekomen, garandeert Nihon dat zij met de door haar aan de contractpartij verkochte producten geen intellectuele eigendomsrechten schendt van derden. Met inachtneming van Artikel 10.2, vrijwaart Nihon contractpartij voor alle aanspraken ter zake van aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten vanwege een mogelijke inbreuk op aan deze derden toekomende intellectuele eigendomsrechten indien deze inbreuken te wijten zijn aan opzet en grove schuld van Nihon en de betreffende inbreuk door middel van een onherroepelijk vonnis gegrond is verklaard. Deze garantie vervalt indien de contractpartij nalaat de aan haar gerichte mededeling van een derde, dat inbreuk is gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht van laatstgenoemde, onverwijld schriftelijk te melden aan Nihon dan wel nalaat

Nihon in een dergelijk geval onverwijld alle relevante correspondentie en processtukken ter beschikking te stellen.

3. De in het voorgaande lid omschreven garantie geldt niet voor producten die conform instructie/opdracht van contractpartij zijn vervaardigd. Tevens geldt de garantie niet voor op door de contractpartij voorgeschreven labels/merken/logo’s en/of van de contractpartij afkomstige modellen/monsters, patronen, (in)tekeningen en/of dessins van stoffen. In dat geval vrijwaart contractpartij Nihon voor alle geleden directe schade/kosten (waaronder claims van derden) veroorzaakt door de schending van een intellectueel eigendomsrecht. Nihon is gerechtigd de producten die conform instructie/opdracht van de contractpartij zijn vervaardigd te tonen ten behoeve van de promotie van haar eigen bedrijf.

Artikel 12 – Algemeen.

1. Vertraging bij het vorderen van de strikte naleving van contractuele of buitencontractuele verplichtingen en bij het uitoefenen van enig recht, hebben geen invloed op de mogelijkheid van Nihon om alsnog haar rechten uit te oefenen.
2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van een overeenkomst in strijd mocht zijn met enig toepasselijk dwingendrechtelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nihon en de contractpartij in onderling overleg vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

3. Nihon en de contractpartij verklaren dat op al hun overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen die (mede) door deze algemene voorwaarden beheerst worden, uitsluitend Nederlands recht van toepassing is. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met de overeenkomsten en/of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch; Nihon mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

4. Partijen zijn – tijdens en na de uitvoering van een overeenkomst – jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van wederzijdse vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van een overeenkomst kennis nemen.

5. Elke terzijdestelling, aanvulling en/of wijziging van enige bepaling van een overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

6. Tenzij in deze algemene voorwaarden expliciet de mogelijkheid van ontbinding wordt geboden, doet de contractpartij afstand van het recht tot ontbinding van een overeenkomst.